WYPOŻYCZANIE CZASOPISM

 

CZASOPISMA MOŻNA WYPOŻYCZAĆ DO DOMU !!!

 

Regulamin wypożyczeń czasopism
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyśmierzycach

 

 

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach udostępnia czasopisma  na miejscu lub w formie wypożyczeń.
 2. Wypożyczenie czasopism jest bezpłatne.
 3. Czasopisma mogą być wypożyczone lub udostępnione tylko osobom, które są zapisane do biblioteki.
 4. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  -wypełnić i podpisaćkartę zapisu (tzw. zobowiązanie),
  -potwierdzić własnoręcznym podpisem poprawność danych na karcie czytelnika,
  -zapoznać się z klauzulą informacyjną ,
  -wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Podane dane osobowe  są przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
 6. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych  w karcie zapisu i karcie czytelnika.
 7. Wykreślenie z listy czytelników Biblioteki jest możliwe  na wniosek czytelnika wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Formularze zobowiązania i karty czytelnika zostaną zniszczone.
 8. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 5 lat, zostanie zlikwidowane, formularze zobowiązania i karty czytelnika zostaną zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 9. Czasopisma  można wypożyczać na okres  do 5 dni.
 10. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 3 egz. czasopism.
 11. Okres wypożyczenia czasopism można przedłużać telefonicznie lub przychodząc do biblioteki.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych czasopism.
 13. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony z prawa korzysta z czytelni.  Decyzję podejmuje dyrektor biblioteki.