Regulamin Oddziału dla dzieci

 

REGULAMIN  ODDZIAŁU DLA DZIECI
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WYŚMIERZYCACH

 1. Ze zbiorów Oddziału dla dzieci mogą korzystać dzieci i młodzież do 16 lat.                                                                             
 2. Korzystanie z Oddziału dla dzieci jest bezpłatne.
 3. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada rodzic lub inny opiekun prawny zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu Cywilnego.
 4. Rodzic lub opiekun prawny przy zapisie do biblioteki powinien przy zapisie spełnić następujące warunki:
  -wypełnić i podpisać  kartę zapisu (tzw. zobowiązanie),
  -potwierdzić własnoręcznym podpisem poprawność danych na karcie czytelnika,
  -zapoznać się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  -wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
  - zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Podane dane osobowe  są przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
 6. Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w karcie zapisu i karcie czytelnika.
 7. Oddział dla dzieci udostępnia zbiory poprzez wolny dostęp do półek.
 8. Bibliotekarz służy radą i pomocą w doborze odpowiedniej lektury.
 9. Czytelnik może maksymalnie wypożyczyć  5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 10. Na życzenie czytelnika pracownik Oddziału dla dzieci może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 11. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek osobiście lub telefonicznie, pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów Oddziału dla Dzieci. Niedopuszczalne jest niszczenie, robienie w nich uwag, rysunków, wydzieranie stron, ilustracji, itp.
 13. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki  zostaje wysłane do czytelnika pierwsze upomnienie zwykłe. W przypadku nie zgłoszenia się czytelnika zostaje wysłane upomnienie drugie i trzecie. Jeżeli czytelnik pomimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa
  (m.in. zgodnie z art. 714-719 Kodeksu Cywilnego).
 14. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Czytelnik winien za zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną książkę odkupić taką samą książkę.
 15. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Oddziału dla dzieci. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.