Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WYMIERZYCACH

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Wypożyczalni dla dorosłych mają wszyscy czytelnicy powyżej 16 roku życia.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  wypełnić i podpisać  kartę zapisu(tzw. zobowiązanie), potwierdzić własnoręcznym podpisem poprawność danych na karcie czytelnika, zapoznać się z klauzulą informacyjną, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podane dane osobowe  są przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
 5. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych  w karcie zapisu i karcie czytelnika.
 6. Wykreślenie z listy czytelników Biblioteki jest możliwe  na wniosek czytelnika wyłącznie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Formularze zobowiązania i karty czytelnika zostaną zniszczone.
 7. Konto czytelnika, na którym nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres dłuższy niż 5 lat, zostanie zlikwidowane, formularze zobowiązania i karty czytelnika zostaną zniszczone. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 8. Wypożyczalnia dla dorosłych udostępnia zbiory poprzez wolny dostęp do półek.
 9. Wypożyczyć można jednorazowo 10 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 10. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 11. Biblioteka może skrócić ustalony w 30 dniowy termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 12. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 13. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 14. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Za szkody wynikłe z  zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany do odkupienia takiej samej książki.
 15. Po upływie ustalonego terminu zwrotu   zostaje wysłane do czytelnika pierwsze upomnienie.  W przypadku nie zgłoszenia się czytelnika zostaje wysłane upomnienie drugie i trzecie. Jeżeli czytelnik pomimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek,  Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa
  (m.in. zgodnie z art. 714-719 Kodeksu Cywilnego).
 16. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a szczególnie w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.