Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wzór: Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) , informujemy iż: 
 

Tożsamość Administratora (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach,
 ul. Adama Mickiewicza 4
, 26-811 Wyśmierzyce,

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Aneta Dziewanowska

adres email: iod@wysmierzyce.pl

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie

art. 6 ust.1 lit a (zgoda osoby), RODO

art. 6 ust.1 lit b (realizacja umowy), RODO

art. 6 ust.1 lit c (realizacja obowiązku prawnego) RODO

art. 6 ust.1 lit e (realizacja zadania publicznego) RODO

 1. W celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów
  bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych,
 2. W celach statystycznych i analitycznych
 3. W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
 4. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora
 5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe
  przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
  udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
  w treści zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
 obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
 podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe
 dla których administratorem danych osobowych jest ADO,
 tj. m.in. dostawcy usług IT.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
 obowiązującego prawa.

Pani / Pana prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek,
następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
   uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;      
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych,
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,
w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
 przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 z obowiązującym prawem.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.